Провеждане на обучения за личностно развитие и формиране на умения за заетост, както и за работа по проекти

Фондация на бизнеса за образованието разработи обучителни методики и материали и проведе обучение на педагогически специалисти.
No на проекта: BG051PO001-4.3.02-0001
Програма: Квалификация на педагогическите специалисти
Водеща организация: Министерство на образованието и науката
Период на изпълнение: 2012, 2013